uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Michal Vališka: Magnetoelastic effects of the uranium-based compounds
Begin: 14.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Sergiu Arapan: Searching for the rare-earth free permanent magnets with structure predicting methods: possibilities and limitations
Begin: 15.11.2018, 13:00
Location: Thursday 15.11.2018 at 13:00, Ke Karlovu 5, Praha 2 in Seminar room F052

Evgenia Chitrova: Structure and Magnetism of U-based Thin Films and Heterostructures
Begin: 15.11.2018, 14:00
Location: Lecture room F2, Facutly of Mathematics and Physics, First floor Ke Karlovu 5, Prague 2

David Wagenknecht: Alloy analogy model: An efficient treatment of finite temperatures from the first principles
Begin: 28.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html

Hlavním zaměřením Katedry fyziky kondenzovaných látek (dříve katedry fyziky elektronových struktur) je studium struktury a elektronových vlastností materiálů. Struktura a mikroskopické elektronové vlastnosti tenkých vrstev, magnetických multivrstev a intermetalických sloučenin s f- a d-elektrony jsou zkoumány metodami rozptylu rentgenového záření, synchrotronového záření a pomocí rozptylu neutronových svazků. Objemové vlastnosti, speciálně pak magnetické chování, transportní, termodynamické a kohezní vlastnosti, fázové transformace a difúzní procesy jsou měřeny v široké oblasti teplot, vnějších tlaků a magnetických polí. Výzkum moderních materiálů, např. nanokrystalických prášků, dvojdimenzionálních povrchových struktur, kapalných krystalů a uhlíkových materiálů, si nelze představit bez národní a mezinárodní spolupráce.

Katedra je součástní Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy, a dělí se na tři oddělení: Oddělení strukturní analýzy, Oddělení magnetických vlastností a Teoretické oddělení.

  • Oddělení strukturní analýzy se věnuje výzkumu struktury krystalických materiálů pomocí difrakce rentgenového záření nebo pomocí rozptylu neutronů či synchrotronového záření. Hlavní směr výzkumu je orientován na strukturní analýzu tenkých vrstev, multivrstev, povrchů a nanokrystalických látek s cílem nalézt vztahy mezi strukturou a vlastnostmi látek. Výzkumný program se postupně vyvíjel s volbou nových materiálů (materiály práškové metalurgie, tenké vrstvy tvrdých kovů a ferroelektrik, polovodiče, magnetika, magnetické a polovodičové multivrstvy, kvantové tečky, kapalné krystaly, fullerény, jílové materiály a mnoho dalších).
  • Oddělení magnetických vlastností se od 70. let 20. století zabývá především magnetismem sloučenin na bázi lanthanoidů a aktinoidů (uranu). Jejich specifické magnetické vlastnosti, jež jsou základem pro rozsáhlý průmysl permanentních magnetů a záznamové techniky, byly postupně stále více pojímány v kontextu vlastností dalších (transportních, termodynamických). Jejich společným jmenovatelem je elektronová struktura.
  • Teoretické oddělení naší katedry se věnuje popisu kvantové koherence v polovodičových slitinách vybuzené femtosekundovými pulzy, mezoskopické teorii tření a fyzice granulárních systémů. Dále se zabýváme elektronovou strukturou intermetalických sloučenin s možností aplikace v počítačovém materiálovém průmyslu a studiem moderních oxidů a borokarbidů vzácných zemin a přechodových kovů. V poslední době se též zaměřujeme na výzkum zředěných magnetických polovodičů a magnetických multivrstev.

 

Katedra garantuje výuku fyziky pevných látek se speciálním zaměřením na kvantovou teorii, krystalografii, difrakční metody strukturní analýzy a na metody experimentálního studia materiálových vlastností. Takto široce pojatý základ vzdělání umožňuje našim studentům velký výběr vlastního budoucího výzkumného působení nejen v rámci fyziky, ale i v chemii, biologii, biofyzice, materiálové vědě, v inženýrských technologiích, atp.

 

 

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2