uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Michal Vališka: Magnetoelastic effects of the uranium-based compounds
Begin: 14.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Sergiu Arapan: Searching for the rare-earth free permanent magnets with structure predicting methods: possibilities and limitations
Begin: 15.11.2018, 13:00
Location: Thursday 15.11.2018 at 13:00, Ke Karlovu 5, Praha 2 in Seminar room F052

Evgenia Chitrova: Structure and Magnetism of U-based Thin Films and Heterostructures
Begin: 15.11.2018, 14:00
Location: Lecture room F2, Facutly of Mathematics and Physics, First floor Ke Karlovu 5, Prague 2

David Wagenknecht: Alloy analogy model: An efficient treatment of finite temperatures from the first principles
Begin: 28.11.2018, 14:10
Location: lecture room F2, first floor Ke Karlovu 5

Frank R. de Boer - ceremony of the honorary degree with title of doctor of Physical and Mathematical Sciences, honoris causa.
Location: https://www.cuni.cz/UK-9340.html

 
Title: Jan Prokleška získal 3letý grant GAČR: GA16-06422S Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Number: 47/15
Status: Closing date exceeded
Location: Ke Karlovu 5, Prague 2

CZ: Navržený projekt je soutředěným usilím teoretických výpočtů elektronové struktury pomocí nejnovějších ab initio metod, odladěné technologie přípravy dobře definovaných monokystalů a patřičné sestavy objemových a mikroskopických metod měření příslušných vlastností vybraných uranových a cerových feromagnetů vystavených kombinaci extrémních podmínek (teploty, magnetická pole a hydrostatické tlaky). Projekt je zaměřen na výzkum otevřených problémů kvantových fázových přechodů ve feromagnetech. Výsledky experimentů a výpočtů budou diskutovány v rámci příslušných aktuálních teoretických modelů. Mimo výzkum fázových diagramů a jejich kritikalit bude se současnými teoretickými modely srovnáno limitní chování měřených vlastností. Hydrostatický tlak bude hlavním parametrem pro dosažení blízkosti kvantově kritického bodu.

EN: We propose a concerted action of theoretical electronic structure calculations using the up-to-date ab initio methods, tuned technology of preparation of well-defined single crystals and adequate portfolio of macroscopic and microscopic experiments of measuring relevant properties of selected uranium and cerium ferromagnets exerted to combined extreme conditions (temperatures, magnetic fields and hydrostatic pressures). The project will focus on investigation of the open issues of quantum phase transitions (QPTs) in ferromagnets. The results of experiments and calculations will be discussed within the framework of the present relevant theoretical models. Besides the investigation of the phase diagrams and criticalities within, the scaling laws of measured properties will be confronted with present theoretical models. Hydrostatic pressure will be the key tuning parameter forapproaching the QPT.


Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2