uk

mfflogo 

Najít

Nabídka pro studenty 1. a 2. ročníku

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel TYP
Vizualizace pásové struktury ve 3D projekt David Wagenknecht Teoretický
Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě projekt Martin Diviš Teoretický
Molekulární magnety projekt Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách projekt Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky projekt Jaroslav Valenta Experimentální
Příprava a charakterizace monokrystalů projekt Klára Uhlířová Experimentální
Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku projekt Klára Uhlířová Experimentální
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7 projekt Kristina Vlášková Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření projekt Michal Vališka Experimentální
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce projekt Milan Dopita Experimentální
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu projekt Milan Dopita Experimentální
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct projekt Milan Dopita Experimentální
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu projekt Lukáš Horák Experimentální
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt Milan Klicpera Experimentální
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt Milan Klicpera Experimentální
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu projekt Petr Opletal Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx projekt Silvie Mašková Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce projekt Václav Holý Experimentální


 

Nabídka bakalářských prací

Název práce Vedoucí / školitel TYP
Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi Martin Žonda Teoretická
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn Pavel Baláž Teoretická
Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes rozptylové stavy Tomáš Novotný Teoretická
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky Tomáš Novotný Teoretická
Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj Tomáš Novotný Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách Tomáš Novotný Teoretická
Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece Barbora Vondráčková Experimentální
Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Kalibrace výměnného média pro vysokotlaké experimenty Jaroslav Valenta Experimentální
Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů Jiří Prchal Experimentální
Mikroskopie magnetických sil za nízkých teplot Klára Uhlířová Experimentální
Optimalizace a studium slitin s magnetickou tvarovou pamětí Klára Uhlířová Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů Klára Uhlířová Experimentální
Studium tenkých polykrystalických vrstev pomocí kombinované metody RTG reflectometrie a difrakce Lukáš Horák Experimentální
Teplotní kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru Lukáš Horák Experimentální
Určení struktury vrstevnatých systémů (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 ze synchrotronových diffrakčních experimentů Lukáš Horák Experimentální
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce Milan Dopita Experimentální
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření Milan Dopita Experimentální
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 Milan Klicpera Experimentální
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2 Petr Doležal Experimentální


 

Nabídka diplomových prací

Název práce Vedoucí / školitel TYP
Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy Tomáš Novotný Teoretická
Spinově závislé optické kvazirovnovážné nelinearity v polovodičích Tomáš Novotný Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) Tomáš Novotný Teoretická
Synergie chytrých magnetických molekul a funkčních nanočástic Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Synergie molekulárních magnetů a funkčních nanočástic Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Studium slitin typu Ni2MnGa s magnetickou tvarovou pamětí Klára Uhlířová Experimentální


 

Nabídka disertačních prací

Název práce Vedoucí / školitel
Magnetické stavy Yb- a Eu- sloučenin RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Kooperativní jevy v intermetalikách za multiextrémních podmínek RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7 se silnou spin-orbitální interakcí doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Topologické izolátory a magnetické uspořádání RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Kvantový elektronický transport v interagujících nanosystémech RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2