uk

mfflogo 

Najít

Aktuality

Strouhal Lecture - Mark A Novotny: Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?
Begin: 01.03.2017, 14:00
Location: 1.3.2017 from 14:00 in lecture room F1 of the Faculty of Mathematics and Physics, Ke Karlovu 5, Praha 2

Nabídka pro studenty 1. a 2. ročníku

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel Zdroj financování
Molekulární magnety projekt doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Nízkoteplotní rtg difrakce projekt prof. RNDr. Václav Holý, CSc. práce je součástí projektu NANOCENT
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách projekt doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Příprava a charakterizace monokrystalů projekt RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7 projekt Mgr. Kristina Vlášková  
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření projekt RNDr. Michal Vališka  
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce projekt RNDr. Milan Dopita, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Teoretický popis sloučeniny CePd2Alě projekt doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.  
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky projekt RNDr. Jaroslav Valenta  
Určení krystalové struktury pomocí rentgenové difrakce na prášku projekt RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.  
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu projekt RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.  
Vizualizace pásové struktury ve 3D projekt Mgr. David Wagenknecht  
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu projekt RNDr. Petr Opletal  
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx projekt RNDr. Silvie Mašková, Ph.D.  


 

Nabídka bakalářských prací

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel Zdroj financování
Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes rozptylové stavy bakalářská práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů bakalářská práce RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.  
Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice bakalářská práce doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Kalibrace výměnného média pro vysokotlaké experimenty bakalářská práce RNDr. Jaroslav Valenta  
Mikroskopie magnetických sil za nízkých teplot bakalářská práce RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice bakalářská práce doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Optimalizace a studium slitin s magnetickou tvarovou pamětí bakalářská práce RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky bakalářská práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů bakalářská práce RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. spolupráce s FUUK
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7 bakalářská práce RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.  
Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj bakalářská práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn bakalářská práce RNDr. Pavel Baláž, Ph.D.  
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2 bakalářská práce RNDr. Petr Doležal  
Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi bakalářská práce RNDr. Martin Žonda, Ph.D.  
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce bakalářská práce RNDr. Milan Dopita, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření bakalářská práce RNDr. Milan Dopita, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Studium tenkých polykrystalických vrstev pomocí kombinované metody RTG reflectometrie a difrakce bakalářská práce Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Teplotní kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru bakalářská práce Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Určení struktury vrstevnatých systémů (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 ze synchrotronových diffrakčních experimentů bakalářská práce Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. práce je součástí projektu NANOCENT
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách bakalářská práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  


 

Nabídka diplomových prací

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel  Financováno
Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy diplomová práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Spinově závislé optické kvazirovnovážné nelinearity v polovodičích diplomová práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  
Studium slitin typu Ni2MnGa s magnetickou tvarovou pamětí diplomová práce RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. práce je součástí projektu MATFUN
Synergie chytrých magnetických molekul a funkčních nanočástic diplomová práce doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Synergie molekulárních magnetů a funkčních nanočástic diplomová práce doc. RNDr. Jana Kalbáčová Vejpravová, Ph.D.  
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce) diplomová práce RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.  


 

Nabídka disertačních prací

Název práce Vedoucí / školitel
Magnetické stavy Yb- a Eu- sloučenin RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Kooperativní jevy v intermetalikách za multiextrémních podmínek RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7 se silnou spin-orbitální interakcí doc. Mgr. Pavel Javorský, Dr.
Topologické izolátory a magnetické uspořádání RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Kvantový elektronický transport v interagujících nanosystémech RNDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2