uk

mfflogo 

Najít

 Název práce PDF  Typ práce  Vedoucí / školitel  Typ
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn    bak.  Pavel Baláž  Teoretická
Nové materiály pro spintroniku    bak.  Karel Carva  Teoretická
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky    bak.  Tomáš Novotný   Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách    bak.  Tomáš Novotný  Teoretická
Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj    bak.  Tomáš Novotný  Teoretická
Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes  rozptylové stavy    bak.  Tomáš Novotný  Teoretická
Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi    bak.  Martin Žonda  Teoretická
Příprava a charakterizace indiem dopované Ni2MnGa slitiny s tvarovou pamětí    bak.  Petr Cejpek  Experimentální 
Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými f-elektrony    bak.  Martin Diviš  Experimentální
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2    bak.  Petr Doležal  Experimentální
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce    bak.  Milan Dopita  Experimentální
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření    bak.  Milan Dopita  Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce    bak.  Václav Holý  Experimentální
Určení struktury vrstevnatých systémů (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 ze synchrotronových diffrakčních experimentů    bak.  Lukáš Horák  Experimentální
Studium tenkých polykrystalických vrstev pomocí kombinované metody RTG reflektometrie a difrakce    bak.  Lukáš Horák  Experimentální
Teplotní kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru    bak.  Lukáš Horák  Experimentální
Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice pdf  bak.  Jana Kalbáčová Vejpravová   Experimentální
Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice pdf  bak.  Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7    bak.  Milan Klicpera  Experimentální
Příprava monokrystalu CePd2Al2 a jeho strukturní a fázová charakterizace    bak.  Milan Klicpera  Experimentální
Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo    bak.  Richard Korytár  Experimentální
Studium rtg difrakčních profilů aproximací celého záznamu    bak.  Radomír Kužel  Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx    bak.  Silvie Mašková  Experimentální
Příprava monokrystalů vzácnozeminných sloučenin typu 221 a jejich magnetické vlastnosti    bak.  Silvie Mašková  Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů    bak.  Petr Opletal  Experimentální
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů    bak.  Jiří Pospíšil  Experimentální
Influence of symmetry on magnetic properties of the rare earth intermetallic compounds    bak.  Jiří Pospíšil  Experimentální
Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů    bak.  Jiří Prchal  Experimentální
Materiály se silnou závislostí magnetického stavu na vnějším tlaku    bak.  Jiří Prchal  Experimentální
Měření pyroelektrického proudu a určení elektrické polarizace    bak.  Jan Prokleška  Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů    bak.  Klára Uhlířová  Experimentální
Studium kvantově kritického bodu v cerových tetragonálních sloučeninách    bak.  Jaroslav Valenta  Experimentální
Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece    bak.  Barbora Vondráčková   Experimentální

Najdete nás na Facebooku 

pro studenty moje

banner facility 2