uk

mfflogo 

Najít

Hlavním zaměřením Katedry fyziky kondenzovaných látek (dříve katedry fyziky elektronových struktur) je studium struktury a elektronových vlastností materiálů. Struktura a mikroskopické elektronové vlastnosti tenkých vrstev, magnetických multivrstev a intermetalických sloučenin s f- a d-elektrony jsou zkoumány metodami rozptylu rentgenového záření, synchrotronového záření a pomocí rozptylu neutronových svazků. Objemové vlastnosti, speciálně pak magnetické chování, transportní, termodynamické a kohezní vlastnosti, fázové transformace a difúzní procesy jsou měřeny v široké oblasti teplot, vnějších tlaků a magnetických polí. Výzkum moderních materiálů, např. nanokrystalických prášků, dvojdimenzionálních povrchových struktur, kapalných krystalů a uhlíkových materiálů, si nelze představit bez národní a mezinárodní spolupráce.

Katedra je součástní Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy, a dělí se na tři oddělení: Oddělení strukturní analýzy, Oddělení magnetických vlastností a Teoretické oddělení.

  • Oddělení strukturní analýzy se věnuje výzkumu struktury krystalických materiálů pomocí difrakce rentgenového záření nebo pomocí rozptylu neutronů či synchrotronového záření. Hlavní směr výzkumu je orientován na strukturní analýzu tenkých vrstev, multivrstev, povrchů a nanokrystalických látek s cílem nalézt vztahy mezi strukturou a vlastnostmi látek. Výzkumný program se postupně vyvíjel s volbou nových materiálů (materiály práškové metalurgie, tenké vrstvy tvrdých kovů a ferroelektrik, polovodiče, magnetika, magnetické a polovodičové multivrstvy, kvantové tečky, kapalné krystaly, fullerény, jílové materiály a mnoho dalších).
  • Oddělení magnetických vlastností se od 70. let 20. století zabývá především magnetismem sloučenin na bázi lanthanoidů a aktinoidů (uranu). Jejich specifické magnetické vlastnosti, jež jsou základem pro rozsáhlý průmysl permanentních magnetů a záznamové techniky, byly postupně stále více pojímány v kontextu vlastností dalších (transportních, termodynamických). Jejich společným jmenovatelem je elektronová struktura.
  • Teoretické oddělení naší katedry se věnuje popisu kvantové koherence v polovodičových slitinách vybuzené femtosekundovými pulzy, mezoskopické teorii tření a fyzice granulárních systémů. Dále se zabýváme elektronovou strukturou intermetalických sloučenin s možností aplikace v počítačovém materiálovém průmyslu a studiem moderních oxidů a borokarbidů vzácných zemin a přechodových kovů. V poslední době se též zaměřujeme na výzkum zředěných magnetických polovodičů a magnetických multivrstev.

 

Katedra garantuje výuku fyziky pevných látek se speciálním zaměřením na kvantovou teorii, krystalografii, difrakční metody strukturní analýzy a na metody experimentálního studia materiálových vlastností. Takto široce pojatý základ vzdělání umožňuje našim studentům velký výběr vlastního budoucího výzkumného působení nejen v rámci fyziky, ale i v chemii, biologii, biofyzice, materiálové vědě, v inženýrských technologiích, atp.