uk

mfflogo 

Najít

 
Title: Jan Prokleška získal 3letý grant GAČR: GA16-06422S Feromagnetická kvantová kritikalita v čistých systémech
Number: 47/15
Status: Closing date exceeded
Location: Ke Karlovu 5, Prague 2

CZ: Navržený projekt je soutředěným usilím teoretických výpočtů elektronové struktury pomocí nejnovějších ab initio metod, odladěné technologie přípravy dobře definovaných monokystalů a patřičné sestavy objemových a mikroskopických metod měření příslušných vlastností vybraných uranových a cerových feromagnetů vystavených kombinaci extrémních podmínek (teploty, magnetická pole a hydrostatické tlaky). Projekt je zaměřen na výzkum otevřených problémů kvantových fázových přechodů ve feromagnetech. Výsledky experimentů a výpočtů budou diskutovány v rámci příslušných aktuálních teoretických modelů. Mimo výzkum fázových diagramů a jejich kritikalit bude se současnými teoretickými modely srovnáno limitní chování měřených vlastností. Hydrostatický tlak bude hlavním parametrem pro dosažení blízkosti kvantově kritického bodu.

EN: We propose a concerted action of theoretical electronic structure calculations using the up-to-date ab initio methods, tuned technology of preparation of well-defined single crystals and adequate portfolio of macroscopic and microscopic experiments of measuring relevant properties of selected uranium and cerium ferromagnets exerted to combined extreme conditions (temperatures, magnetic fields and hydrostatic pressures). The project will focus on investigation of the open issues of quantum phase transitions (QPTs) in ferromagnets. The results of experiments and calculations will be discussed within the framework of the present relevant theoretical models. Besides the investigation of the phase diagrams and criticalities within, the scaling laws of measured properties will be confronted with present theoretical models. Hydrostatic pressure will be the key tuning parameter forapproaching the QPT.