uk

mfflogo 

Najít

Semináře

Ing. Jan Hýbl: Výroba monokrystalického křemíku
Begin: 19.05.2021, 08:00
Location: ZOOM Meeting ID: 4613653704

Shin-ichi Fujimori: Electronic structures of uranium compounds studied by photoelectron spectroscopy
Begin: 19.05.2021, 10:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Dariusz Kaczorowski: Dirac states in Pd-Bi superconductors: on the hunt for Majorana modes
Begin: 26.05.2021, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Laura Teresa Corredor Bohórquez: The (Bi2Te3)n(MnBi2Te4) family: van-der-Waals materials from topology to magnetism
Begin: 02.06.2021, 14:10
Location: ZOOM Meeting ID: 958 0426 7376

Nabídka pro studenty 1. a 2. ročníku

 Název práce PDF  Typ práce  Vedoucí / školitel  Typ
Magnetická dynamika v spintronických nanostrukturách    projekt   Pavel Baláž  Teoretický
Teoretický popis sloučeniny CePd2Al2    projekt   Martin Diviš  Teoretický
Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2    projekt   Martin Diviš  Teoretický
Tvorba grafického uživatelského prostředí pro program Mstruct    projekt   Milan Dopita  Teoretický
Tvorba programu pro analýzu tepelné kapacity    projekt   Pavel Javorský  Teoretický
Vizualizace pásové struktury ve 3D    projekt  David Wagenknecht  Teoretický
The search for new spin-liquid materials – synthesis of kagome magnets through depletion of the pyrochlore lattice.    projekt  Ross Harvey Colman  Experimentální
Mikrostruktura uhlíových nanomateriálů studovaná metodami rtg. rozptylu    projekt   Milan Dopita  Experimentální 
Studium mikrostruktury vysoce deformovaných materiálů pomocí rentgenové difrakce    projekt   Milan Dopita  Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce    projekt   Václav Holý  Experimentální
Zpracovani namerenych obrazovych dat 2D detektoru ze synchrotronového experimentu    projekt   Lukáš Horák  Experimentální
Přepínání spinových stavů v magnetických molekulách 
pdf
 projekt   Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Molekulární magnety
pdf
 projekt   Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Vibronové stavy ve sloučeninách Ce(Cu,Fe)Al3 - Příprava vzorku pro experiment nepružného neutronového rozptylu    projekt   Milan Klicpera  Experimentální
Vibronové stavy v CePd2Al2 – příprava monokrystalu pro experiment nepružného neutronového rozptylu    projekt   Milan Klicpera  Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx    projekt   Silvie Mašková  Experimentální
Vliv rozdílných žíhacích procesů na kvalitu monokrystalu    projekt   Petr Opletal  Experimentální
Nové slitiny uranových sloučenin a jejich magnetické fázové diagramy    projekt   Jiří Pospíšil  Experimentální
Příprava monokrystalů a studium magnetických fázových diagramů    projekt   Jiří Pospíšil  Experimentální
Příprava monokrystalů slitin s magnetickou tvarovou pamětí    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Zpracování dat z mikroskopie magnetických sil na vrstvách SrRuO3    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů    projekt   Klára Uhlířová  Experimentální
Testování nového tlakového média pro vysoké tlaky    projekt   Jaroslav Valenta  Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů intermetalik na bázi uranu pro účely dilatometrickcýh měření    projekt   Michal Vališka  Experimentální
Příprava a základní charakterizace pyrochlorů R2Ir2O7    projekt   Kristina Vlášková  Experimentální
Příprava monokrystalu nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece    projekt   Barbora Vondráčková  Experimentální


 

Nabídka bakalářských prací

 Název práce PDF  Typ práce  Vedoucí / školitel  Typ
Studium dynamických vlastností 90-stupnových magnetických doménových stěn    bak.  Pavel Baláž  Teoretická
Nové materiály pro spintroniku    bak.  Karel Carva  Teoretická
Perzistence v přesně řešitelném modelu náhodné procházky    bak.  Tomáš Novotný   Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách    bak.  Tomáš Novotný  Teoretická
Stochastické modelování dynamiky elektrických obvodů obsahujících Josephsonův spoj    bak.  Tomáš Novotný  Teoretická
Analýza neelastických efektů v nanotransportu: pohled přes  rozptylové stavy    bak.  Tomáš Novotný  Teoretická
Studium fázových přechodů v modelech s itineratními a lokalizovanými částicemi    bak.  Martin Žonda  Teoretická
Příprava a charakterizace indiem dopované Ni2MnGa slitiny s tvarovou pamětí    bak.  Petr Cejpek  Experimentální 
Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými f-elektrony    bak.  Martin Diviš  Experimentální
Studium elektronových vlastností intermetalických sloučenin Ce(1-x)LaxPd2Al2    bak.  Petr Doležal  Experimentální
Studium mikrostruktury uhlíkových nanomateriálů pomocí rentgenové difrakce    bak.  Milan Dopita  Experimentální
Studium nanokrystalických materiálů pomocí nekonvenčních metod rozptylu rentgenového záření    bak.  Milan Dopita  Experimentální
Nízkoteplotní rtg difrakce    bak.  Václav Holý  Experimentální
Určení struktury vrstevnatých systémů (Sr,Ca)(Ti,Ir)O3 ze synchrotronových diffrakčních experimentů    bak.  Lukáš Horák  Experimentální
Studium tenkých polykrystalických vrstev pomocí kombinované metody RTG reflektometrie a difrakce    bak.  Lukáš Horák  Experimentální
Teplotní kalibrace vysokoteplotní komůrky rentgenového difraktometru    bak.  Lukáš Horák  Experimentální
Molekulární magnety vázané na funkční nanočástice pdf  bak.  Jana Kalbáčová Vejpravová   Experimentální
Chytré magnetické molekuly vázané na funkční nanočástice pdf  bak.  Jana Kalbáčová Vejpravová  Experimentální
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7    bak.  Milan Klicpera  Experimentální
Příprava monokrystalu CePd2Al2 a jeho strukturní a fázová charakterizace    bak.  Milan Klicpera  Experimentální
Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo    bak.  Richard Korytár  Experimentální
Studium rtg difrakčních profilů aproximací celého záznamu    bak.  Radomír Kužel  Experimentální
Vliv Sn substituce na krystalovou strukturu a magnetické vlastnosti sloučenin Nd2Ni2In1-xSnx    bak.  Silvie Mašková  Experimentální
Příprava monokrystalů vzácnozeminných sloučenin typu 221 a jejich magnetické vlastnosti    bak.  Silvie Mašková  Experimentální
Růst a charakterizace monokrystalů uranových sloučenin v blízkosti kvantově kritických bodů    bak.  Petr Opletal  Experimentální
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů    bak.  Jiří Pospíšil  Experimentální
Influence of symmetry on magnetic properties of the rare earth intermetallic compounds    bak.  Jiří Pospíšil  Experimentální
Důsledky magnetického pořádku na krystalovou mříž magnetických materiálů    bak.  Jiří Prchal  Experimentální
Materiály se silnou závislostí magnetického stavu na vnějším tlaku    bak.  Jiří Prchal  Experimentální
Měření pyroelektrického proudu a určení elektrické polarizace    bak.  Jan Prokleška  Experimentální
Příprava a charakterizace nových antiferomagnetických polovodičů    bak.  Klára Uhlířová  Experimentální
Studium kvantově kritického bodu v cerových tetragonálních sloučeninách    bak.  Jaroslav Valenta  Experimentální
Optimalize přípravy nekonvenčního supravodiče CeCoIn5 pomocí modifikované Czochralského pece    bak.  Barbora Vondráčková   Experimentální


 

Nabídka diplomových prací

Název práce PDF Typ práce Vedoucí / školitel Typ
Výpočty rychlosti spinové relaxace elektronů pdf diplomová Karel Carva Teoretická
Sily vyvolané elektrickým prúdom v nanoskopických kvantových vodičoch   diplomová Richard Korytár Teoretická
Teória spinových retiazok na povrchu kovu: emergencia ťažkých fermiónov   diplomová Richard Korytár Teoretická
Teória self-konzistentných náhodných matíc   diplomová Richard Korytár Teoretická
Usměrněný stochastický pohyb ve dvoudimenzionálních optických mřížkách (diplomová verze práce)   diplomová Tomáš Novotný Teoretická
Neelastické efekty v elektronovém transportu přes nanosystémy   diplomová Tomáš Novotný Teoretická
Spinově závislé optické kvazirovnovážné nelinearity v polovodičích   diplomová Tomáš Novotný Teoretická
Výjimečné elektronové vlastnosti pyrochlorů R2T2O7   diplomová Pavel Javorský Experimentální
Synergie molekulárních magnetů a funkčních nanočástic   diplomová Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Synergie chytrých magnetických molekul a funkčních nanočástic pdf diplomová Jana Kalbáčová Vejpravová Experimentální
Silná spin-orbitální interakce v pyrochlorech R2T2O7   diplomová Milan Klicpera Experimentální
Kvantově kritické jevy v uranových sloučeninách   diplomová Petr Opletal Experimentální
Elektronové jevy ve fázových diagramech antiferomagnetů   diplomová Jiří Pospíšil Experimentální
Projevy kvantových fázových přechodů za konečných teplot   diplomová Jan Prokleška Experimentální
Základní charakterizace multiferoických materiálů   diplomová Jan Prokleška Experimentální
Studium slitin typu Ni2MnGa s magnetickou tvarovou pamětí   diplomová Klára Uhlířová Experimentální
Vývoj magnetismu a supravodivosti v těžkofermionových sloučeninách CenPdmIn3n+2m   diplomová Klára Uhlířová Experimentální


 

Nabídka disertačních prací

Název práce Typ práce Vedoucí / školitel
Crystal structure and electronic properties of materials with deviations from conventional superconductivity disertační práce Pavel Javorský
Novel materials for hydrogen storage disertační práce Ladislav Havela
Onset of magnetism in new hydrides of Uranium-based intermetallic compounds disertační práce Ladislav Havela
Magnetismus v nanostrukturovaných systémech na bázi uranu disertační práce Ladislav Havela
Modelování transportu elektroniků přes molekularní nanokontakty disertační práce Héctor Vázquez
Příprava a charakterizace jednodimenzionálních struktur ZnO disertační práce Jan Grym
Mikrostruktura a vlastnosti silně defektních uhlíkových nanomateriálů studované pomocí rentgenografických rozptylových metod disertační práce Radomír Kužel
Magnetic states in Yb- and Eu-based compounds disertační práce Jiří Prchal
Studium statické a dynamické magnetoelektrické vazby v multiferoikách disertační práce Stanislav Kamba