uk

mfflogo 

Najít

Prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.

 
 • Místnost: 
               F 065, přízemí, Ke Karlovu 5
 • Telefon:
              +420 951 55 1394
 • Fax:
              +420 22491 1061
 • E-mail: 
               Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • Web: 
 •             http://www.xray.cz/priv/kuzel
 

Bibliografie:

Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

 • 1975, středoškolské vzdělání, gymnázium Čakovice, později Prosek, Litoměřická 
 • červen, 1980, obhajoba, obor fyzika pevných látek, Matematicko- fyzikální fakulta Univerzity Karlovy (od 3. ročníku specializace fyzika pevných látek. Účast na VHČ, SVOČ - odporové vrstvy. Diplomová práce: "Rentgenografické studium vlivu napětí 2. druhu na stanovení Debyeovy charakteristické teploty WC"
 • 13. 6. 1980, titul RNDr., MFF UK

Po návratu ze základní vojenské služby,

 • 1981-1985, interní aspirantura na MFF UK, katedra fyziky polovodičů, oddělení strukturní analýzy. 1989 - obhajoba kandidátské disertační práce "Analýza profilů rentgenových difrakčních linií a studium dislokací v hexagonálních látkách."
 • 22. 3. 1990, titul CSc., udělen MFF UK
 • 10. 10. 2001, titul docent, udělen Univerzitou Karlovou
 • 1. 5. 2015, titul profesor, udělen prezidentem republiky na návrh vědecké rady UK

Průběh zaměstnání, praxe

 • 1986 - 1990 odborný pracovník SFIL (Společná fyzikálně inženýrská laboratoř FZÚ AVČR a MFF UK)
 • 1990 - 1995 odborný pracovník, katedra fyziky polovodičů, MFF UK
 • 1996-2001 samostatný vědecký pracovník MFF UK (katedra fyziky polovodičů)
 • od 1. 1. 2002 docent na katedře fyziky elektronových struktur
 • od 1. 1. 2006 vedoucí katedry elektronových struktur, později přejmenované na katedru fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • od 1.1. 2010 do 31.12.2013 vedoucí katedry fyziky kondenzovaných látek (KFKL)
 • od 1.1. 2014 docent na KFKL, zástupce vedoucího katedry

Zaměření a zkušenosti:

 • Rentgenografické difrakční studium polykrystalických materiálů (dynamika a poruchy krystalové mříže (nitridy a karbidy, jednoduché hexagonálních materiály), rtg profilová analýza, komplexní rtg studium tenkých vrstev, studium napětí a textur, reflektivity, programování, práce v rtg laboratoři
 • Odvození obecné metody pro studium typů dislokací z rozšíření rtg difrakčních linií, studium mikrostrukturních parametrů a nehomogenit v nitridových a oxidových vrstvách, zobecnění analytické metody pro určování mikrostrukturních parametrů z měřených difrakčních profilů, výpočet anomálních difrakčních profilů ve slitinách Cu-Be s precipitáty, studium vývoje mikrostruktury a její tepelné stability v submikrokrystalických materiálech připravených silnou plastickou deformací. Studium nanoprášků, nanotrubek a nanodrátů. Podrobné studium krystalizace vrstev a jejího vztahu např. ke zbytkovým napětím. Struktura a mikrostruktura tenkých vrstev, nejčastěji polykrystalických, se zajímavými mechanickými, optickými, elektrickými a magnetickými vlasnostmi. Vrstvy se silnou preferenční orientací krystalitů.


Bibliografie

Kapitoly v knihách: 6, články v mezinárodních recenzovaných časopisech: 119, v ČR:4, příspěvky v recenzovaných sbornících (dle WOS: 7, v ČR: 4, další 13), rozšířené abstrakty (6), abstrakty přednášek na mezinárodních akcích (37) a posterů (cca 53), dále v ČR (44). Přehledné a výukové texty (17). Zvané přednášky (16).

Citace

 • Celkový počet citací dle WOS (bez autocitací): 1659
 • Počet citovaných prací: 114, H-index: 25 

Členství v odborných společnostech:

Evropská krystalografická asociace (ECA), TMS - The Minerals, Metals & Materials Society, Krystalografická společnost, JČMF, FVS, Nanosekce ČSNMT, American Vacuum Society

Činnost v odborných společnostech:

 • 2007-2013 člen výkonného výboru ECA, pokladník
 • V roce 2014 zvolen na období 6 let členem výkonného výboru IUCr (International Union of Crystallograhy)
 • Tajemník Krystalografické společnosti od roku 1991 (příprava a organizace pravidelných týdenních kolokvií zahrnujících nyní i přehlídky studentských prací z oboru rtg a neutronové difrakce, krystalografie a strukturní analýzy, kolem šesti jedno- až dvoudenních seminářů ročně, distribuce tiskovin společnosti, členství a předsednictví v organizačních a programových výborech).
 • Předseda Regionálního komitétu IUCr českých a slovenských krystalografů od r. 2011 před tím místopředseda.

Členství v konferenčních výborech a organizace mezinárodních konferencí

 • Twenty-Third Congress and General Assembly of the International Union of Crystallography, August 2014, Montreal, Canada - člen mezinárodního programového výboru
 • European Powder Diffraction Conference - EPDIC, Praha 2004, 350 účastníků, předseda konference (následně člen stálého EPDIC committee, konference v Ženevě 2006, Varšava 2008, Darmstadt 2010, Grenoble 2012, Aarhus 2014, Bari 2016, před tím Barcelona 2000)
 • European Crystallographic Meeting - ECM, Praha 1998, 1100 účastníků, tajemník konference
 • Size-Strain Conference (Liptovský Mikuláš 1995, Praha 2004, Garmisch-Partenkirchen 2007, Hyeres, France 2011, Oxford 2015) - člen stálého výboru
 • Aperiodic 2015, Praha, člen organizačního výboru
 • ICBM -16, 2016, Praha, člen organizačního výboru
 • Condensed Matter Divison of EPS, Praha 2004, člen výboru, kontakt s KCP Praha
 • XTOP (X-ray topography and high resolution difraction) Praha 2004, člen výboru
 • Advanced Methods in X-Ray and Neutron Structure Analysis (srpen 1990, Praha), člen výboru
 • Škola o mezinárodních Krystalografických tabulkách (červen 1993, Praha, předseda výboru)
 • ICDD Grant-In-Aid Workshop, Praha, 1997, předseda výboru
 • V roce 2014 získal pořádání jubilejního 25. Světového krystalografického kongresu do Prahy na rok 2020.

Přehled zahraničních odborných stáží

 • Hornická akademie ve Freibergu - Bergakademie Freiberg (Německo)
 • 3 měsíce v roce 1984 a řada následných většinou dvoutýdenních pobytů v letech 1985-1988 rtg difrakční experimenty, výpočty, teorie 
  téma: analýza dislokačního rozšíření difrakčních linií v hexagonálních materiálech
 • Univerzita v Helsinkách (Finsko) 1988- 1 měsíc a další tři pobyty v letech 1991, 1996, 1996 rtg difrakční experimenty 
  téma: analýza tenkých vrstev s využitím asymetrických geometrií 
 • Ústav chemické technologie v Qingdau (Čína). 1991 dvouměsíční konzultační pobyt pravidelné přednášky, rtg difrakční experimenty, tvorba software, vedení týdenní školy o rtg. difrakčním studiu tenkých vrstev pro účastníky z různých oblastí Číny.
  téma: rtg difrakční analýza polykrystalických tenkých vrstev
 • Technická univerzita ve Virginii, Virginia Tech - Polytechnical Institute and State University, Blacksburg (USA) 1992, 1993 4 měsíce konzultační pobyt, teorie, tvorba software
  téma: rtg difrakční rozptyl na materiálech s precipitáty (Cu-Be)

Řešitelství grantů, výzkumných záměrů a center

 

roky realizace

název a číslo grantu, VZ neboVC

poskytovatel

1

1999-2000

Studium struktury a vlastností submikrokrystalických materiálů,
GaUK  144/1999-B FYZ

UK

2

2001-2003

Struktura submikrokrystalických materiálů připravených za vysokých tlaků, GaUK 187/2001/B

UK

3

2006-2008

Krystalizace amorfních a nanokrystalických vrstev, 106/06/0327

GaČR

4

1997-1998

Informační středisko Krystalografické společnosti

MŠMT

5

1998-2000

Modifikace povrchů keramik metodou iontového bombardu a depozice tenkých vrstev podporované iontovými svazky – spoluřešitel, 101/98/0781

GaČR

6

1999-2001

Uspořádání nábojů, magnetismus a přechod-izolátor-kov v Mn3+/Mn4+ perovskitech – spoluřešitel, 202/99/0413

GaČR

7

2002-2004

Ultrajemné struktury v kovových materiálech – spoluřešitel, 106/02/1521

GaČR

8

2002-2004

Vliv mikrostruktury feroelektrických tenkých vrstev na chování měkkého módu – spoluřešitel, 202/02/0238

GaČR

9

2007-2010

Vývoj nových hybridních depozicních technik pro přípravu nanostrukturních tenkých fluoridových vrstev s význačnými fluorescenčními vlastnostmi – spoluřešitel, IAA100100729

GAAV

10

2006-2008

Krystalizace amorfních a nanokrystalických tenkých vrstev – hlavní řešitel, GaČR 106/06/0327

GaČR

11

2007-2011

Hierarchické nanosystémy pro mikroelektroniku – spoluřešitel, KAN400720701

AV ČR

12

2011-2013

Nanokrystalické materiály – rtg charakterizace struktury a její tepelné stability - hlavní řešitel, GaČR  P108/11/1539

GaČR

13

2014-2016

Růst a reálná struktura tenkých vrstev hexagonálních feritů s magnetoelektrickým jevem - hlavní řešitel, GaČR  14-18392S

GaČR

14

2007

Inovace rentgenové laboratoře pro praktickou výuku, hlavní řešitel, 555/2007

MŠMT

15

2006-2007

Zvýšení bezpečnosti práce s ionizujícím zářením a radioaktivními zářiči, hlavní řešitel

MŠMT

Ediční činnost,

 • Hlavní a technická redakce :
 • Knihy a elektronické publikace:
 • Experimentální techniky v rentgenové a neutronové strukturní analýze. Krystalografická společnost 1994. Praha, Ostrava. ISBN 80-901748-0-9.
 • Advances in Structure Analysis. Krystalografická společnost. Praha. 2001
 • ECM-18 CD-ROM (kolekce abstraktů, programů, fotografií, videosekvencí). Krystalografická společnost. 1999.
 • WWW stránky konferencí: ECM-18, EPDIC IX, Krystalografická společnost (vše dostupné z www.xray.cz), přehledy, výukové texty
 • Proceedings of EPDIC-IX, special issue of Zeitschrift fuer Kristallographie. 2006
 • Časopis: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology (Bulletin Krystalografické společnosti) od r. 1994. ISSN 1210-8526. - hlavní redaktor

Časté recenze článků do časopisů :

 • Thin Solid Films, Journal of Applied Crystallography, Physical Review, Phys.Rev.Letters, Journal of Materials Research, Philosophical Magazine, Acta Materialia, Advanced Engineering Materials, Journal of Alloys and Compounds, Powder Diffraction

Patent

 • Způsob přípravy orientovaných tenkých vrstev hexagonálních feritů (Process for preparing oriented thin layers of hexagonal ferrites)
 • Číslo patentu: 304813
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i
 • Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

8 nejlepších vědeckých publikací v letech 2009 - 2013

 • [1] R. Kužel, M. Janeček, Z. Matěj, J. Čížek, M. Dopita, O. Srba, Microstructure of ECAP Cu and Cu-Zr samples studied by different methods Metallurgical and Materials Transactions A, 41 (2010) 1174-1190. (20 citací, if=1.820)
 • [2] R. Kužel, L. Nichtová, Z. Matěj, J. Musil In-situ X-ray diffraction studies of time and thickness dependence of crystallization of amorphous TiO2 thin films and stress evolutionof crystallization of amorphous magnetron deposited TiO2 thin films. Thin Solid Films 519 (2010) 1649-1654. (13 citací, if=2.014)
 • [3] D. Králová, M. Šlouf, M. Klementová, R. Kužel, I. Kelnar Preparation of gram quantities of high-quality titanate nanotubes and their composites with polyamide 6 Materials Chemistry and Physics . 124 (2010) 652-657. (9 citací, if=2.264)
 • [4] K. Mathis, T. Krajňák, R. Kužel, J. Gubicza, Structure and mechanical behaviour of interstitial-free steel processed by equal-channel angular pressing Journal of Alloys and Compounds 509 (2011) 3522-3525. (6 citací, if=1.961)
 • [5] J. Čížek, M. Janeček, O. Srba, R. Kužel, Z. Barnovská, I. Procházka, S. Dobatkin, Evolution of defects in copper deformed by high-pressure torsion Acta Materialia 59 (2011) 2322-2329. (35 citací, if=4.349)
 • [6] Z. Matěj, R. Kužel, L. Nichtová, XRD Analysis of Residual Stress in Thin Polycrystalline Anatase Films and Elastic Anisotropy of Anatase Metallurgical and Materials Transactions A, 42 (2011) 3323-3332. (4 citace, if=1.820)
 • [7] J. Čížek, M. Vlček, B. Smola, I. Stulíková, I. Procházka, R. Kužel, A. Jäger, P. Lejček Vacancy-like defects associated with icosahedral phase in Mg-Y-Nd-Zr alloys modified by the addition of Zn, Scripta Materialia 66 (2012) 630-633. (2 citace, if=3.02)
 • [8] M. Novotný, J. Čížek, R. Kužel, J. Bulíř, J. Lančok, J. Connolly, E. McCarthy, S. Krishnamurthy, JP Mosnier, W. Anwand, G. Brauer Structural characterization of ZnO films grown on various substrates by pulsed laser deposition, Journal of Applied Physics, v. 45 (2012) no. 22, 225101. (11 citací, if=2.169)